POWIEDZ LYRICS

by ICH TROJE

Popularity: 45 users have visited this page this week.
Sponsored Links

Powiedz, powiedz czemu
Œwiat twój milczy ca³y blady od wzruszeñ
Niczym s³oñce zaæmione przez ksiê¿yc
Czekaj¹ce na chwile poruszeñ ?
Czemu, czemu pragniesz
Dojrzeæ w oknach œwiata czêœæ odleg³¹
Niczym drzewo wiêdn¹ce bez skargi
Czekaj¹ce na deszcze z nadziej¹!
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Pocze... Poczekajcie
Sen rozp³yn¹³ siê w œwitu p³omieniach
Nie chcesz chyba powróciæ jak Eos
W wiotkich jak motyl marzeniach...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...

Home
A ©All I Want For Christmas Is You webiste